Wielki wybuch

Wielki wybuch

Menu

Dzięki rozpatrywaniu ogólnej teorii względności, możemy pozwolić sobie na utworzenia bardzo wielu prawdopodobnych modeli wszechświata. Warto dodać, iż ze wszystkich możliwości za obowiązujący zawsze przyjmuje się ten, który w największym stopniu odpowiada zdobytym danym obserwacyjnym. W chwili obecnej najważniejsze z nich to zależność pomiędzy odległością oraz przesunięciem w odniesieniu do czerwieni innych odległych galaktyk, porównywalny stosunek ilości wodoru w helu, jaki znajduje się we wszelkich obszarach wszechświata, jak również, izotropowość promieniowania mikrofalowego tła. Pierwsza obserwacja, jakiej dokonano, wyjaśniana jest przez rozszerzanie się przestrzeni. Biorąc pod uwagę teorię względności, łącznie z rozszerzaniem się wszechświata, długość fali, jaką charakteryzuje się każdy foton, zwiększa się, co równocześnie sukcesywnie zmniejsza jego energię, a więc idąc dalej tym tropem można wnioskować, iż im dłużej istnieje badany foton, tym bardziej przesuwa się on w stronę czerwieni. Stosunek, jaki zachodzi pomiędzy ilością pierwiastków, może być wyjaśniony dzięki modelowi pierwotnej nukleosyntezy. Jeżeli rozszerza się wszechświat, energia przez niego promieniowana ciągle maleje, jednak znacznie szybciej niż energia materii. Z takiego stwierdzenia można wyczytać, iż pomimo tego, iż znaczną część energii przybrała postać materii, to jednak w przeszłości znaczna większość jej posiadała postać promieniowania. Poprzez proces rozszerzania się wszechświata, nastąpił znaczny spadek temperatury powyższego promieniowania, a do tego stopnia, że cząstki elementarne otrzymały zdolność łączenia się w coraz to większe i większe struktury. Początkowy okres powstawania wszechświata oznaczony był dominacją materii, dzięki czemu powstawały liczne protony oraz neutrony, które w połączeniu dawały nam jądra atomowe. Tak, więc materia, jaka znajdowała się we wszechświecie posiadała postać gęstej oraz gorącej plazmy, które głównie składała się z elektronów, jąder atomowych oraz neutrin. W takiej materii zachodziło bardzo wiele reakcji jądrowych, które w konsekwencji doprowadziły do obecnie nam znanej ilości pierwiastków określanych mianem lekkich, jak wodoru, helu oraz deuteru. Kolejnym bardzo ważnym procesem, jaki miał miejsce we wszechświecie było ostygnięcie materii, gdzie w tej chwili elektrony oraz jądra atomowe mogły połączyć się w atomy, co spowodowało, iż wszechświat dla światła stał się przezroczysty. Co ciekawe w obecnej nauce nie znamy procesu fizycznego, które byłoby w stanie wywołać podobne zjawisko.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl